-
1 سـآعـت درس خـونـدم:]
الـآن 4 سـآعـتـهـ:0
دآرم 5 دیقـه استـرآحـت میـکـنـم:)))


--
ŞαƦα
-

#کــهــکــشــآن تــو چــِشــمــآی مــآســتـــــ
آهنگ بردنی نیست از صادق
رو دو پــآی اعتــِقــآدآتِــش ایــســتــآد


اون کــهــ بــهــ اون اِنــشــآ ســآدهــ بــیــســتــ دآد
#صــآدق
-

ای زاهد خود نمای سجاده به دوش*

دیگر پی نام و ننگ، بیهوده مکوش *

ستاری او چو گشت در عالم فاش *

پنهان چه خوری باده؟ برو فاش بنوش
(شیخ بهایی)...
-


-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-

سلام. دوریت چقدر گرم است زیرا همه نگاهها بطرفت خیره
سلام. دوریت چقدر گرم است زیرا همه نگاهها بطرفت خیره
مشاهده پست‌های بیشتر